Polityka prywatności

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 24 maja 2021 r.

Dziękujemy za przyłączenie się do naszej społeczności w Clinical Consulting Services, LLC, prowadzącej działalność jako CCS („CCS”, „my”, „nas”, „nasz”). Zależy nam na ochronie Twoich danych osobowych i Twojego prawa do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@cssienroll.com.

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową http://www.cssienroll.com („Witryna”), a bardziej ogólnie korzystasz z naszych usług („Usługi”, które obejmują Witrynę), rozumiemy, że powierzasz nam swoje dane osobowe. Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. W niniejszej informacji o polityce prywatności staramy się opisać w możliwie najjaśniejszy sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z tym prawa. Mamy nadzieję, że uważnie się z nią zapoznasz, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się jakiekolwiek warunki, z którymi się nie zgadzasz, natychmiast zaprzestań korzystania z naszych Usług.

Niniejsza informacja o prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych Usług (które, jak opisano powyżej, obejmują naszą Witrynę), a także wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją o polityce prywatności, ponieważ pomoże ona zrozumieć, co robimy z gromadzonymi przez nas informacjami.

SPIS TREŚCI

1. Jakie informacje zbieramy?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy wyrażasz zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Witrynie lub w inny sposób, gdy się z nami kontaktujesz.

Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Witryną, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Dane osobowe dostarczone przez Ciebie. Zbieramy nazwiska; numery telefoniczne; adresy e-mail; adresy pocztowe; preferencje dotyczące kontaktu; informacje o zdrowiu; i inne podobne informacje.

Na niektórych stronach Witryny i w aplikacjach można się zarejestrować, aby otrzymywać dostosowane informacje. Informacje te są zazwyczaj gromadzone w formularzach „Skontaktuj się z nami”, gdzie możesz pozwolić na kontakt z CCS. Dane osobowe gromadzone w takich przypadkach obejmują imię i nazwisko, tytuł, firmę, adres i dane kontaktowe oraz adres e-mail.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres IP (Internet Protocol) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz nasz Serwis.

Zbieramy pewne informacje automatycznie, gdy odwiedzasz Witrynę, korzystasz z niej lub po niej się poruszasz. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko czy dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwę urządzenia, kraj, lokalizację, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszej Witryny oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszej Witryny oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele innych firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje obejmują:

Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszej Witryny lub z niej korzystasz, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ i ustawienia przeglądarki oraz informacje o Twojej aktywności w Witrynie (takie jak znaczniki daty/czasu związane z użytkowaniem, przeglądanymi stronami i plikami, wyszukiwaniami i innymi działaniami, które podejmujesz, takimi jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzutami awaryjnymi”) i ustawienia sprzętu).

Dane urządzenia. Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. W zależności od używanego urządzenia, dane urządzenia mogą zawierać takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu dostawcy usług internetowych i/lub informacje o operatorze komórkowym, systemie operacyjnym i konfiguracji systemu.

Dane o lokalizacji. Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Witryny. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na zbieranie tych informacji, jeśli odmówisz dostępu do informacji lub wyłączysz ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.

2. Jak wykorzystujemy Twoje informacje?

W skrócie: przetwarzamy Twoje dane do celów opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i/lub Twoją zgodą.

Dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszej Witryny wykorzystujemy do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i/lub w celach zachowania zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Przy każdym z wymienionych poniżej celów wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Badacze, członkowie zespołu zajmującego się badaniem w ośrodku klinicznym i inni pracownicy ochrony zdrowia

Gromadzimy nazwiska, dane kontaktowe i informacje zawodowe badaczy badań klinicznych, badaczy prowadzących badania i innych pracowników ochrony zdrowia w celu identyfikacji i oceny przydatności do pomocy w badaniach klinicznych i badaniach naukowych oraz świadczenia usług. Gromadzimy Twoje dane osobowe, gdy przekazujesz je nam bezpośrednio, na przykład gdy wyrażasz lub rejestrujesz chęć udziału w badaniu za pośrednictwem naszych Witryn, a także bezpośrednio lub pośrednio z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strony internetowe, katalogi, sieci branżowe itp. Więcej informacji na temat naszych działań związanych z gromadzeniem i wykorzystaniem danych osobowych za pośrednictwem naszych Witryn można znaleźć w sekcji „Odwiedzający Witrynę i Użytkownicy Aplikacji Mobilnych”. Jeśli następnie weźmiesz udział w badaniu, którym CCS zarządza lub na rzecz którego świadczy usługi, będziemy również zbierać informacje dotyczące zaangażowania i pracy pracowników ochrony zdrowia. Więcej informacji można znaleźć w naszej informacji o ochronie danych witryny i formularzu zgody tutaj.

Uczestnicy badań sponsorowanych przez klientów CCS

CCS to globalna Organizacja Rekrutacji Pacjentów, która świadczy usługi wspierające badania kliniczne i medyczne badania naukowe sponsorów lub CRO. W zależności od usług rekrutacyjnych, które CCS świadczy na rzecz Sponsora lub CRO, dane osobowe dotyczące uczestników badania przetwarzamy w imieniu naszych Sponsorów oraz zgodnie z umowami i instrukcjami Sponsora. CCS może również, w niezbędnym zakresie, przetwarzać dane osobowe dotyczące małżonków, partnerów, opiekunów i krewnych uczestników badania, jeśli są oni zaangażowani w udział uczestników w badaniu, np. rodzice zaangażowani w podejmowanie decyzji dotyczących dzieci lub małżonkowie biorących udział w badaniu sprawujący opiekę nad ubezwłasnowolnionym uczestnikiem.

W związku zę świadczeniem przez CCS usług rekrutacji pacjentów na rzecz Sponsorów, Sponsor sprawuje kontrolę nad tym, w jaki sposób i dlaczego Twoje dane osobowe są przetwarzane, i jako taki jest „administratorem”, a CCS jest „przetwarzającym dane”. Rola CCS jako podmiotu przetwarzającego może obejmować przekazywanie takich danych osobowych odpowiedniemu Sponsorowi, jego podmiotom powiązanym, partnerom biznesowym i zewnętrznym świadczeniodawcom usług związanych z badaniem.

Cele, dla których dane osobowe uczestników badania będą wykorzystywane przez Sponsorów i CCS, będą zależeć od charakteru badania Sponsora i zostaną omówione w dokumentacji dotyczącej konkretnego badania, a w szczególności w dokumentacji zgody uczestnika badania, która jest sprawdzana przed udziałem w badaniu. W związku z tym uczestnicy badania powinni zapoznać się z tą dokumentacją, aby zrozumieć, w jaki sposób ich dane osobowe są przetwarzane w związku z badaniem. Aby zapewnić ogólny przegląd, dane osobowe będą zwykle przetwarzane w celu oceny kwalifikowalności do udziału w badaniu, administrowania badaniem, monitorowania badania, analizowania danych w celu oceny ogólnego bezpieczeństwa i skuteczności terapii, która jest przedmiotem badania oraz wyciąganie wniosków dotyczących skuteczności i efektywności terapii będącej przedmiotem badania.

Uczestnicy Baz Danych Pacjentów CCS

Niektóre usługi CCS obejmują tworzenie i prowadzenie baz danych osób, które mogą kwalifikować się i mogą chcieć uczestniczyć w badaniach klinicznych i badaniach naukowych („Bazy Rekrutacji Pacjentów”) zarządzanych przez Sponsorów. Po zarejestrowaniu osoby w Bazie Rekrutacji Pacjentów CCS, CCS może się z nią skontaktować w celu przeprowadzenia dalszych badań przesiewowych i potencjalnie skierować ją do potencjalnie odpowiednich badań klinicznych lub badań naukowych dopasowanych do obszarów jej sytuacji medycznej.

W celu dopasowania takich osób wpisanych do Baz Rekrutacji Pacjentów do odpowiednich badań klinicznych lub badań naukowych, CCS w razie potrzeby zażąda, zbierze i przetworzy odpowiednie dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody osoby zainteresowanej. Takie dane obejmują imiona i nazwiska, adresy i dane kontaktowe, które mogą być gromadzone na nagraniach głosowych oraz wrażliwe dane osobowe.

Przykłady wrażliwych danych osobowych, które gromadzimy, obejmują:

 • Informacje dotyczące opieki zdrowotnej, np. wzrost i waga, zdrowie fizyczne i psychiczne lub schorzenia, dokumentacja medyczna, niepełnosprawność
 • Informacje o rasie i pochodzeniu etnicznym
 • Obszary zainteresowania badaniami medycznymi
 • Dane genetyczne

Twoje dane osobowe mogą być gromadzone, jeśli zostaną dobrowolnie podane za pośrednictwem jednej z naszych Witryn lub w kontekście wywiadu na żywo lub podczas przesiewowych rozmów telefonicznych lub spotkań z przedstawicielami CCS. Należy pamiętać, że jeśli podasz swoje dane osobowe, oznacza to, że wyraziłeś(-aś) zgodę na to, aby członek naszego zespołu w konsekwencji skontaktował się z Tobą bezpośrednio, w tym poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub w inny sposób, m.in. poprzez wiadomości SMS i dodanie Twoich danych osobowych do naszej Bazy Rekrutacji Pacjentów.

W tym kontekście CCS jest administratorem danych osobowych.

Wykorzystanie Twoich danych osobowych. Jak wspomniano wcześniej, głównym celem gromadzenia danych osobowych w Bazach Rekrutacji Pacjentów jest dopasowanie pacjentów do odpowiednich badań klinicznych i projektów badawczych w oparciu o obszary zainteresowań medycznych dotyczące danej osoby. Na przykład, jeśli osoba z chorobą Alzheimera wyraża chęć udziału w badaniach klinicznych lub skorzystania z nowych metod leczenia choroby Alzheimera lub powiązanych objawów:

 • może podać CCS swoje dane kontaktowe i istotne informacje zdrowotne w celu włączenia do bazy danych rekrutacji pacjentów
 • klient CCS lub sponsor, który opracowuje nowe terapie, może zaangażować CCS do skierowania zainteresowanych potencjalnych pacjentów, którzy chcą wypróbować leczenie eksperymentalne w kontrolowanym środowisku badań klinicznych
 • jeśli kryteria kwalifikacji do badania klinicznego klienta CCS lub Sponsora są zgodne z informacjami o danej osobie przechowywanymi w naszej Bazie Rekrutacji Pacjentów i jest ono prowadzone w ich lokalizacji geograficznej, wówczas możemy skontaktować się z daną osobą i skierować ją do odpowiedniej kliniki, w której przeprowadza się badanie przesiewowe potencjalnych uczestników badania klinicznego. Należy pamiętać, że badanie przesiewowe odbywa się zazwyczaj twarzą w twarz i będzie wymagał podania nam i/lub stronom zarządzającym badaniem dodatkowych danych osobowych, a do dodatkowych danych osobowych zebranych na tym etapie mogą mieć zastosowanie odrębne warunki prywatności.

CCS może wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby odpowiadać na kolejne prośby, które możesz do nas kierować, a od czasu do czasu możemy odwoływać się do Twoich danych osobowych, aby lepiej zrozumieć Twoje potrzeby i jak możemy ulepszyć nasze strony internetowe, produkty i usługi na podstawie naszych uzasadnionych interesów w tym zakresie. Możemy ulepszać lub łączyć Twoje dane osobowe z danymi uzyskanymi od osób trzecich w tych samych celach. Wszelkie inne przekazane przez Ciebie informacje, które nie mogą być wykorzystane do Twojej identyfikacji (i które w związku z tym nie stanowią danych osobowych), mogą być zawarte w bazach danych będących własnością i prowadzonych przez CCS. CCS może również wykorzystywać zanonimizowane dane osobowe do przeprowadzania ogólnej analizy statystycznej w celu wsparcia rekrutacji pacjentów i podobnych celów analitycznych.

3. Czy Twoje informacje będą udostępniane innym osobom?

W skrócie: udostępniamy informacje tylko za Twoją zgodą, aby zachować zgodność z prawem, świadczyć usługi, chronić Twoje prawa lub wypełniać zobowiązania biznesowe.

Możemy przetwarzać lub udostępniać Twoje dane, które posiadamy, w oparciu o następującą podstawę prawną:

Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś(-aś) wyraźną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to uzasadnione w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Wykonanie umowy: Jeżeli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.

Obowiązki prawne: możemy ujawnić Twoje dane, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem, nakazami rządowymi, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi władzom publicznym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

Istotne interesy: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne w celu zbadania, zapobieżenia lub podjęcia działań w związku z potencjalnym naruszeniem naszych zasad, podejrzeniem oszustwa, sytuacjami wiążącymi się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalnymi działaniami lub jako dowód w sporach sądowych, w które jesteśmy zaangażowani.

Mówiąc dokładniej, w następujących sytuacjach konieczne może być przetwarzanie lub udostępnianie Twoich danych osobowych:

Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z negocjacjami (lub w ich trakcie) dotyczącymi fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez inną firmę.

4. Czy używamy plików cookie i innych technologii śledzenia?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub aby je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

5. Czy Twoje dane są przekazywane za granicę?

W skrócie: możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twój własny.

Nasze serwery znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez te osoby trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz „CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE INNYM OSOBOM” powyżej), w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Jeśli jesteś rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tych krajach mogą nie obowiązywać przepisy dotyczące ochrony danych lub podobne przepisy, które są tak kompleksowe, jak te obowiązujące w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o prywatności i obowiązującym prawem.

Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej:

Wdrożyliśmy środki mające na celu ochronę Twoich danych osobowych, w tym poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych między spółkami naszej grupy oraz między nami a naszymi zewnętrznymi dostawcami. Klauzule te wymagają od wszystkich odbiorców ochrony wszystkich przetwarzanych przez nich danych osobowych pochodzących z EOG, zgodnie z europejskimi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Nasze umowy dotyczące przetwarzania danych, które zawierają standardowe klauzule umowne, mogą zostać przekazane na żądanie/są dostępne tutaj. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia z naszymi zewnętrznymi dostawcami usług i partnerami, a dalsze szczegóły możemy podać na żądanie.

JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY? Aby dowiedzieć się więcej o rodzajach danych osobowych gromadzonych przez Clinical Consulting Services, LLC.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE? Aby dowiedzieć się więcej o celach, dla których Clinical Consulting Services, LLC gromadzi i wykorzystuje dane osobowe o Tobie.

CZY TWOJE INFORMACJE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE INNYM OSOBOM? Aby dowiedzieć się więcej o rodzaju lub tożsamości osób trzecich, którym Clinical Consulting Services, LLC ujawnia dane osobowe, oraz o celach, dla których to robimy.

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI? Aby dowiedzieć się więcej o prawie osób fizycznych do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych.

6. Jak długo przechowujemy Twoje informacje?

W skrócie: przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (na przykład wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż 1 rok.

Gdy nie mamy bieżącej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, wówczas usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje, a jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wtedy będziemy w bezpieczny sposób przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe ich usunięcie.

7. Jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich informacji?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie gwarantuje, że zapewni 100% bezpieczeństwa, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane osoby trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie zbierać, uzyskiwać dostęp, kraść lub modyfikować Twoich danych. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, jednak przesyłając dane osobowe do naszej Witryny i z niej robisz to na własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Witryny wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

8. Czy zbieramy informacje od nieletnich?

W skrócie: nie gromadzimy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy im.

Nie pozyskujemy świadomie danych od dzieci poniżej 18 roku życia ani nie sprzedajemy ich. Jeśli korzystasz z Witryny, oświadczasz, że masz ukończone 18 lat lub jesteś rodzicem lub opiekunem osoby niepełnoletniej i wyrażasz zgodę na korzystanie z Witryny przez taką nieletnią osobę pozostającą na Twoim utrzymaniu. Jeśli dowiemy się, że zebrano dane osobowe od użytkowników w wieku poniżej 18 lat, wówczas dezaktywujemy konto i podejmiemy rozsądne środki, aby niezwłocznie usunąć takie dane z naszych rejestrów. Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek danych, które mogliśmy zebrać od dzieci poniżej 18 roku życia, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@cssienroll.com.

9. Jakie są Twoje prawa do prywatności?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy, masz prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. W dowolnym momencie możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto.

W niektórych regionach (np. w Europejskim Obszarze Gospodarczym) masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) żądania dostępu i uzyskania kopii swoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć takie żądanie, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych poniżej. Rozważymy i podejmiemy działania w odpowiedzi na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Jego dane kontaktowe znajdziesz tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli jesteś mieszkańcem Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszej Witryny. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez reklamodawców podczas wizyty w naszej Witrynie wejdź na http://www.aboutads.info/choices/.

10. Sterowanie funkcjami Do-Not-Track

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję lub ustawienie Do-Not-Track („DNT”) (Nie śledź), które można aktywować do zasygnalizowania preferencji dotyczących prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych dotyczących działań związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie nie został sfinalizowany jednolity standard technologiczny rozpoznawania i implementacji sygnałów DNT. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o tym, że użytkownik nie chce być śledzony online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

11. Czy mieszkańcy Kalifornii mają określone prawa do prywatności?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako ustawa „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskanie od nas raz w roku i bezpłatnie informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją) ujawnionych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazwisk i adresów wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciał(a)byś złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Witrynie, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Witrynie. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i podaj adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Witrynie, ale pamiętaj, że dane mogą nie zostać całkowicie ani kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopie zapasowe itp.).

Polityka prywatności CCPA

Kalifornijski Kodeks Przepisów definiuje „mieszkańca” jako:

(1) każdą osobę fizyczną przebywającą w stanie Kalifornia w celu innym niż tymczasowy lub przejściowy oraz

(2) każdą osobę mającą miejsce zamieszkania w stanie Kalifornia, która znajduje się poza stanem Kalifornia w celach tymczasowych lub przejściowych

Wszystkie inne osoby są zdefiniowane jako „nierezydenci”.

Jeśli ta definicja „mieszkańca” odnosi się do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych zbieramy?

W ciagu ostatnich dwunastu (12) miesiecy zebralismy nastepujace kategorie danych osobowych:

Kategoria Przykłady Zebrane
A. Identyfikatory Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail i nazwa konta TAK
B. Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe TAK
C. Cechy chronione na mocy prawa stanu Kalifornia lub prawa federalnego Płeć i data urodzenia TAK
D. Informacje handlowe Informacje o transakcji, historia zakupów, dane finansowe i informacje o płatnościach NIE
E. Informacje biometryczne Odciski palców i próbki głosu NIE
F. Internet lub inna podobna aktywność sieciowa Historia przeglądania, historia wyszukiwania, zachowanie online, dane dotyczące zainteresowań i interakcje z naszymi i innymi witrynami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami TAK
G. Dane geolokalizacyjne Lokalizacja urządzenia NIE
H. Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne, termiczne, zapachowe lub podobne Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmowy utworzone w związku z naszą działalnością biznesową NIE
I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem Biznesowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych usług na poziomie biznesowym, tytuł zawodowy oraz historia pracy i kwalifikacje zawodowe w przypadku ubiegania się o pracę u nas NIE
J. Informacje o edukacji Rejestry uczniów i informacje katalogowe NIE
K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych Wnioski wyciągnięte z jakichkolwiek zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu stworzenia profilu lub podsumowania, na przykład preferencji i cech osoby NIE

Możemy również gromadzić inne dane osobowe poza tymi kategoriami, w przypadku gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online, telefonicznie lub pocztą w kontekście:

 • Otrzymywania pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
 • Udziału w ankietach lub konkursach klientów; oraz
 • Ułatwienia świadczenia naszych Usług i odpowiadania na Twoje zapytania.

Jak wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Można się z nami skontaktować pisząc wiadomość e-mail na adres privacy@cssienroll.com lub korzystając z danych kontaktowych podanych na dole tego dokumentu.

Jeśli prawo do rezygnacji jest realizowane przez upoważnionego przedstawiciela, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony przedstawiciel nie przedstawi dowodu, że został prawidłowo upoważniony do działania w Twoim imieniu.

Czy Twoje informacje będą udostępniane innym osobom?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom na podstawie pisemnej umowy między nami a każdym usługodawcą. Każdy usługodawca jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu rozwoju i demonstracji technologicznej. Nie uważa się tego za „sprzedaż” danych osobowych.

Clinical Consulting Services, LLC nie ujawniła ani nie sprzedała żadnych danych osobowych osobom trzecim w celach biznesowych lub handlowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Clinical Consulting Services, LLC nie będzie sprzedawać w przyszłości danych osobowych należących do odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

Prawo żądania usunięcia danych – Wniosek o usunięcie

Można poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (między innymi) skorzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa, nasze wymagania dotyczące zachowania zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.

Prawo do informacji – Wniosek o informacje

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć lub znać:

 • czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kategorie danych osobowych, które zbieramy;
 • cele, do których wykorzystywane są zebrane dane osobowe;
 • czy sprzedajemy Twoje dane osobowe osobom trzecim;
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
 • kategorie osób trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz
 • biznesowy lub komercyjny cel zbierania lub sprzedaży danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania lub usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji danych osobowych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji w korzystaniu z praw do prywatności konsumenta

Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do ochrony prywatności.

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu wniosku będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, czy jesteś tą samą osobą, o której mamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli sprawdzić, czy odpowiadają one informacjom, które nam wcześniej podałeś (-aś). Na przykład, w zależności od rodzaju wniosku, który prześlesz, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli sprawdzić, czy podane przez Ciebie informacje odpowiadają informacjom, które już posiadamy, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefonu lub e-mail), którą wcześniej nam wskazałeś(-aś). W zależności od przypadku możemy również skorzystać z innych metod weryfikacji.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane we wniosku wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub uprawnień do złożenia wniosku. W miarę możliwości nie będziemy żądać od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie będzie można zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie już przechowywanych przez nas informacji, możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Takie dodatkowo podane informacje usuniemy, gdy tylko zakończymy weryfikację.

Inne prawa do ochrony prywatności

 • możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie są już istotne, lub zażądać ograniczenia przetwarzania danych.
 • możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w świetle CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić wniosek od autoryzowanego przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu, że został w sposób ważny upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.
 • możesz zażądać rezygnacji z przyszłej sprzedaży Twoich danych osobowych osobom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację, podejmiemy działania w jak najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 15 dni od daty złożenia wniosku.
 • Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami poprzez e-mail pod adresem privacy@cssienroll.com lub skorzystać z danych kontaktowych podanych na dole tego dokumentu. Jeśli masz skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy poznać Twoją opinię.

12. Czy aktualizujemy to powiadomienie?

W skrócie: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawionej wersji”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić poprzez umieszczenie w widocznym miejscu powiadomienia o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

13. Jak możesz się z nami skontaktować w sprawie tego powiadomienia?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD), Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając e-mail na adres dpo@cssienroll.com, telefonicznie pod numerem 866.277.4888 lub pocztą na adres:

Clinical Consulting Services, LLC

Data Protection Officer

1099 Winterson Road, Suite 136

Linthicum, MD 21090

Estados Unidos

14. Jak możesz przejrzeć, zaktualizować lub usunąć dane, które od Ciebie zbieramy?

Na podstawie przepisów obowiązujących w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub usunąć je w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, prześlij formularz wniosku: kliknij tutaj. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 30 dni.